MS Kft.
  1. Kapcsolat
MS Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.
Adatkezelő: az MS Kft. 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 8., adószám: 14588699-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-125384, Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.mskft.com Adatvédelmi ügyekben illetékes személy elérhetőségei: MS Kft., ügyvezető, 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 8., email cím: info@mskft.com

NAIH adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92372/2015

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk
a) Regisztráció
A regisztráció során feldolgozzuk a hírlevél feliratkozási regisztrációs űrlapon vagy az ajánlatkérő űrlapokon és az üzleti tranzakciók során gyűjtött személyes adatait. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.
b) Ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, piackutatás, közvélemény-kutatás, profilozás és marketing
A hírlevél feliratkozási regisztrációs űrlapon vagy az ajánlatkérő űrlapokon megadott személyes adatait tároljuk és azokat a jövőbeli üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzésekhez használjuk. Ezen tevékenységek magukban foglalják a piackutatást, a közvélemény-kutatást (ügyfél visszajelzések felmérése). E célból e-mailben, SMS-ben, telefonon vagy postai úton kapcsolatba lépünk Önnel. A fent említett célok érdekében az adatokat személyi számítógépen tároljuk, és olyan adatokkal bővítjük, amelyet nyilvános forrásokból gyűjtünk össze, például telefonkönyvek, nyilvános cégadatbázisok. Az itt felsorolt adatkezelés szükséges a szolgáltatásaink nyújtásához és az ügyfélkapcsolat javításához. A hírlevél feliratkozási regisztrációs űrlapon vagy az ajánlatkérő űrlapokon megadott, valamint az üzleti kapcsolat során összegyűjtött személyes adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából feldolgozásra kerülnek. Ez a tevékenység az adatkezelő jogos érdeke, hiszen szükségünk van arra, hogy tájékoztassuk Önt ajánlatainkról és szolgáltatásainkról, és az üzleti kapcsolatot fenntartsuk. Amennyiben előzetesen hozzájárult, személyes adatait is felhasználjuk, hogy e-mailben, SMS-ben vagy telefonon további információt küldjük. A piackutatást és közvélemény-kutatást kizárólag az Ön hozzájárulásával és az Ön által megadott csatornán keresztül végezzük. Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont).
c) Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az Ön által megadott adatok az MS Kft. a szolgáltatásaihoz kapcsolódóan továbbítja az Ön kérésére partnercégeknek. Szerződések révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, hogy magas adatvédelmi szintet biztosítsanak, még akkor is, ha a személyes adatokat áthelyezik/továbbítják egy olyan országba, ahol mások az adatvédelem szabályai és nem terjed ki rájuk a GDPR. Személyes adatot harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi. Ha többet szeretne megtudni a nemzetközi adattovábbítás biztosítékairól, kérjük, forduljon az adatvédelmi ügyekben illetékes személyhez a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén.
d) Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak
A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen, és regisztrációját feldolgozhassuk: ügyfél neve (= magánszemély neve/cégnév), tevékenysége, cégformája, számlázási címe, telefonszáma, adószáma (az EU-n belüli vevőkre vonatkozóan: a HÉA-nyilvántartási szám). A regisztráció során közölt adatok megadása mindig önkéntes. Személyes adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.
e) Jogorvoslat
Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi ügyekben illetékes személlyel, a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:
• Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
• Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
• Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
• Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
• Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
• Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
• Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
• Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk).
A jogszabályi változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására. Miden esetben tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról. Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új hozzájárulást kérünk.
Adatkezelésünkkel kapcsolatban részletes tájékoztatást a www.mskft.com/gdpr oldalon talál.
Adatkezelési Szabályzat

© MS Kft. 2008-